Personal of Family Office ook voor u?

Wat is een Family Office ?

Family Offices ontstonden in het eind van de 19e eeuw en waren een uitvloeisel van de welvaart die in deze eeuw tijdens de industriële revolutie ontstond.

Zoveel rijkdom die, de generatie van toen, in veel gevallen, zelf niet meer kon uitgeven.

Om het vermogen, vaak bestaande uit landgoederen, huizen, eigen bedrijven, aandelen, obligaties en contant geld te beheren werden specialisten aangetrokken, die al hun tijd moesten besteden aan het zo efficiënt en fiscaal meest gunstig beheren van dat vermogen.

Daartoe behoorde ook een zodanige structuur, dat het vermogen op een juiste en goedkope wijze doorgegeven kon worden aan volgende generaties of aan filantropische of kerkelijke instellingen.

Vaak werden vanuit een holdingstructuur of stichtingen meerdere andere rechtspersonen opgericht zoals meerdere sub-holdings, stichtingen, besloten of naamloze vennootschappen of andere rechtsvormen.


De (sub) bestuurders van deze beheersmaatschappijen hadden een full-time baan om het vermogen en de vennootschappelijke opzet te beheren.

Deze speciale (single) family offices diende alleen één specifieke familie, en tot voor kort waren de activiteiten van family offices vaak geheim.

De speciale (single) family offices werken voor zeer gefortuneerde en omvangrijke families en zijn duur (kosten honderdduizenden euro’s per jaar) omdat het personeel en de directie van een dergelijk kantoor alleen maar voor één familie werkt.

U moet daarbij denken aan zeer grote of zeer rijke families zoals de families Brenninckmeijer, Heineken, Fentener van Vlissingen, etc.

De Multi-Family Office

Dit is veranderd met de introductie van de multi-family office (MFO), opgericht door professionals om uitgebreide diensten te verlenen aan een aantal personen of families wiens rijkdom niet zo exorbitant is als de bovengenoemde families, maar die toch een aanzienlijk vermogen hebben en dat goed wensen te (laten) beheren.

De echt rijke mensen, waren vroeger al zo slim, om de planning en het uiteindelijke beheer van hun vermogen NIET aan banken over te laten.

Veel nieuwe rijken weten nu waarom.

Personal of Multi-Family Offices zijn meestal afdelingen van accountantskantoren en zoals de naam al aangeeft werken deze voor meerdere families, zodat de kosten voor deze services redelijk kunnen blijven.

Ook Accountnet heeft zo’n afdeling.

Mogelijke taken van een personal of family Office

  • Administratief: Bijhouden van de administratie en boekhouding, voorbereiden en controleren van betalingen aan leveranciers, instellingen, familieleden etc. Rapportage van inkomsten en kosten, budgettering, belasting aangiftewerk, risico management en verzekeringen en archief

  • Investeringen en beleggingen : Voorbereiden en uitvoeren van de beleggingen en investeringen, controleren van de beleggingsadviseur(s) en banken en het meten van de investeringsperformance (Family Offices beleggen zelf niet, om de onafhankelijkheid te waarborgen)

  • Vermogens overdracht en successieplanning : Estate planning, trust administratie, administratie van filantropische handelingen, oprichten en beheren van stichtingen en bedrijven, successieplanning en het bewaken en opvolgen van deze planning, opvolgingsplanning en opleiden van de nieuwe generatie.

  • Belastingen : Fiscale lange termijn planning en uitvoering korte termijn beleid.

  • Beheer van de familiebezittingen : Coördineren van beheer, onderhoud, reparatie, verhuur van bezittingen.

  • Bedrijfsopvolging : opstellen van een opvolgingsplan binnen het bedrijf of de bedrijven en begeleiden van de realisatie van een dergelijk plan.

Het besteden van geld zelf en het investeren of beleggen van gelden wordt altijd uitbesteed aan derden, zodat de belangen van het family office nooit kunnen verstrengelen met andere belangen, hetgeen bij banken zoals gebleken, absoluut wel het geval is. Het beheer over de gelden wordt over gelaten aan familieleden, of door de familie aangestelde specialisten / adviseurs. Indien gewenst kan het family office controle en toezicht uitoefenen.

Accountants

Zoals uit bovenstaande taakomschrijving valt af te leiden is het soort werk typisch verbonden aan de kwaliteiten van accountants, fiscalisten, juristen en financieel deskundigen.

De coördinatie van het geheel is het beste in handen van een gespecialiseerde administratieve specialist, welke de andere deskundigen kan aansturen en begeleiden.

Voor wie geschikt ?

De diensten zijn bestemd en zeer geschikt voor families met een vermogen van 1 miljoen Euro en hoger. Hier wordt het totale vermogen bedoeld en niet een bedrag op de bank of in aandelen, maar het totaal van bezittingen (huizen, aandelen, banktegoeden etc.)

Soms kan zelfs een lager vermogen interessant zijn, met name als bedrijfsopvolging binnen de familie speelt, hoewel de beheerskosten dan meestal wel erg hoog uitkomen in verhouding tot het vermogen.

Wat kost een dergelijke service ?

Hoewel het praktisch onmogelijk is om een kostenraming te geven, zonder te weten welke werkzaamheden gedaan moeten worden en hoe groot het te beheren vermogen is, moet zelfs bij kleinere vermogens rekening gehouden worden met een minimum van € 3.000,- per jaar, waarbij het eerste jaar duurder uit zal kunnen komen, omdat juist dan veel extra inventariserend werk gedaan moet worden.

Wilt u eens vrijblijvend praten over onze Family Office Services neem dan contact op met Martin Boulonois