Ook bij Accountnet worden fouten gemaakt, of leveren wij een dienst, waar u een totaal andere verwachting van had.

In dat geval kunt u een klacht indienen bij de directie. Zie hieronder de procedure.

 

Klachten

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden of zijn mensen niet tevreden over dat werk.
In dat geval bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Dat kan zijn een klacht bij de Spaanse officiële instanties of bij de directie van Accountnet zelf.
Voor deze laatste situatie kent Accountnet een speciale procedure om een klacht in te dienen en om de voortgang te bekijken.

Hieronder de procedure:

Klachtenregeling

1. Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden
Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van ons kantoor, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een klacht.
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend met vermelding van naam en adres van de klager. Klagers moeten zich in eerste instantie wenden tot de Service Manager van Accountnet. Het is de verantwoordelijkheid van de Service Manager om de Compliance Officer schriftelijk te informeren zodra de Service Manager een klacht heeft bereikt en de Compliance Officer te voorzien van alle relevante documentatie. Klagers kunnen zich ook rechtstreeks schriftelijk tot de Compliance Officer wenden.

2. Meldingen naar aanleiding van vermeende onregelmatigheden of incidenten
Personen die een vermeende onregelmatigheid binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde willen stellen, kunnen dit melden bij de Compliance Officer. Het gaat hierbij om onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van ons kantoor en / of haar medewerkers bij een strafbaar feit en / of wetsovertreding die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kan schaden. Een melding moet schriftelijk worden ingediend met vermelding van naam en adres van de melder.

3. Onderzoek Compliance Officer
De Compliance Officer geeft naar aanleiding van een klacht of melding als bedoeld onder 1 en 2 hierboven, binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht aan klager c.q. melder en aan de voor de betreffende werkzaamheden verantwoordelijke medewerker, dat de klacht c.q. melding in behandeling is genomen. In het geval van een klacht of melding, die betrekking heeft op een bepaalde persoon, informeert de Compliance Officer tevens deze persoon. Indien de Compliance Officer op enigerlei wijze zelf betrokken is bij de klacht, dient de Compliance Officer de vervangende Compliance Officer in te schakelen.

Hierna worden de klager c.q. melder, de verantwoordelijke medewerker en de persoon over wie een klacht of melding gaat, tezamen aangeduid als betrokken personen.

De Compliance Officer onderzoekt de klacht c.q. melding en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die hij relevant acht. De anonimiteit van de klager of melder wordt op diens verzoek gewaarborgd, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en mits de gerechtvaardigde belangen van het kantoor hierdoor niet in gevaar komen. Er wordt in ieder geval zorgvuldig omgegaan met de belangen van de klager of melder.

De Compliance Officer is bevoegd om juridisch advies in te winnen als hij dat nodig acht. De Compliance Officer is bevoegd om alle betrokken personen te horen.

De Compliance Officer documenteert het onderzoek zodanig dat het dossier de conclusies kan dragen. Hij formuleert zijn conclusie en stelt de betrokken personen in de gelegenheid hun visie daarop te geven. Vervolgens rapporteert de Compliance Officer aan de kantoorleiding met afschrift aan de betrokken personen.

Het rapport van de Compliance Officer heeft het karakter van een advies aan de kantoorleiding. In dit advies geeft de Compliance Officer aan of naar zijn oordeel de klacht c.q. melding gegrond is, of er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij sprake is van betrokkenheid van ons kantoor en / of haar medewerkers bij strafbare feiten en / of wetsovertredingen die het vertrouwen in ons kantoor of in de financiële markten kunnen schaden, en of er aanleiding is voor de kantoorleiding om maatregelen te nemen.

De Compliance Officer rondt zijn onderzoek binnen een redelijke termijn af.

4. Rol van de kantoorleiding
Het is de taak van de leiding van het kantoor om:

  • een besluit te nemen over de klacht c.q. melding;
  • het besluit en de motivering daarvan aan de Compliance Officer en aan de betrokken personen en aan de betrokken cliënt mee te delen en eventueel te bespreken;
  • passende sancties te treffen;
  • waar van toepassing de ingevolge wet- en regelgeving verplichte meldingen te doen;
  • de Compliance Officer wordt hier steeds in geconsulteerd;
  • zo nodig maatregelen te nemen tot aanpassing van instructies, opleidingen of voorschriften.

De kantoorleiding rondt de behandeling van de klacht c.q. melding binnen een redelijke termijn af. Indien de kantoorleiding van plan is af te wijken van het advies van de Compliance Officer, bespreekt zij dat van tevoren met de Compliance Officer. Mededelingen van de kantoorleiding zoals bedoeld in deze bepaling vinden steeds schriftelijk plaats.

5. Geheimhouding
Alle medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de behandeling van een klacht of melding in de zin van deze regeling, zijn verplicht tot geheimhouding overeenkomstig de binnen ons kantoor geldende regels, met inbegrip van deze regeling. Alle mededelingen die in het kader van de uitvoering van deze regeling worden gedaan, bevatten niet meer informatie dan voor het onderzoek respectievelijk de uitvoering van deze regeling noodzakelijk is. Het voorgaande laat onverlet dat het noodzakelijk kan zijn de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht of melding, mee te delen aan bevoegde autoriteiten op grond van een wettelijke verplichting tot melding.

Het meldingsdossier wordt bewaard gedurende zeven jaar onder verantwoordelijkheid van de Compliance Officer.

Dossiers worden vernietigd na afloop van de bewaartermijn.

6. Rechtsbescherming
De kantoorleiding waarborgt dat de medewerker die met inachtneming van deze regeling een klacht heeft ingediend of een melding heeft gedaan, wordt beschermd tegen de eventuele nadelige effecten hiervan voor zijn / haar positie binnen kantoor, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de betreffende klacht of de melding.

7. Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze regeling. De Compliance Officer moet zorg dragen voor de correcte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens in het kader van deze regeling.

Klik hier om via ons klachtenformulier een klacht in te dienen, of gebruik onze ticket service.

 

Contact

U kunt ons e-mailen, bellen of persoonlijk bezoeken.

Voor een persoonlijk bezoek gelieve u eerst een afspraak te maken, zodat de juiste persoon u kan ontvangen en zodat wij maatregelen kunnen nemen in verband met de huidige Covid-19 situatie.