Wij kunnen alleen werken op basis van wederzijds respect en eerlijkheid, daarom hebben wij de spelregels voor samenwerking met onze klanten vastgelegd in een gedragscode.

 

Gedragscode

Alle onderdelen van Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. (hierna te noemen Accountnet), zowel de geassocieerde of zelfstandig werkende specialisten en dienstverleners, als de medewerk(st)ers op de eigen Accountnet kantoren, streven ernaar om hun cliënten de best mogelijke diensten te bieden met een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Het langetermijnbelang van de cliënt en de bereidheid om samen te werken zijn hierbij kenmerkende uitgangspunten. Deze opstelling brengt met zich mee, dat Accountnet zichzelf hoge normen oplegt voor haar optreden naar cliënten, dienstverleners, partners, medewerkers en de samenleving.

Algemeen

De wijze waarop Accountnet in de wereld wil staan, wordt in hoge mate bepaald door vier grondslagen, die de basis vormen van de dienstverlening van Accountnet aan haar cliënten, te weten:

1. Respect
Accountnet werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid.

2. Integriteit
Accountnet wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn.

3. Professionaliteit
Accountnet is haar cliënten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te stellen.

4. Duurzaamheid
Accountnet wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin.

De betekenis van deze grondslagen in de praktijk

De vier grondslagen zijn richtinggevend voor de wijze waarop Accountnet haar cliënten tegemoet treedt en waarop zij zich tot haar omgeving verhoudt; ook haar interne functioneren wordt daardoor bepaald.
Het gedrag van Accountnet is dan ook herkenbaar aan de hand van de volgende kenmerken.

Cliënten en relaties

Accountnet behandeld haar cliënten en relaties met respect en verwacht dat de met haar samen samenwerkende relaties, zoals onafhankelijke specialisten en dienstverleners, leveranciers, medewerkers en haar cliënten dit ook doen.
Accountnet zal de relatie verbreken met partijen die zich niet respectvol gedragen, aangezien dit altijd zal leiden tot verstoorde relaties en een goede samenwerking in de toekomst in de weg zal staan.
Door het constant verbeteren van haar service en de ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wil Accountnet de belangen van haar cliënten behartigen.
De betekenis van het product of de dienst – de functie en de toegevoegde waarde – zoals deze door de cliënt wordt ervaren, staat bij Accountnet voorop.

Integriteit is voor Accountnet een bestaansvoorwaarde. Iedere handeling of medewerking aan een handeling die afbreuk doet aan de integriteit wordt achterwege gelaten.
In relaties met cliënten staat betrouwbaarheid van Accountnet voorop. Daarom wordt gestreefd naar openheid, overleg, geloofwaardigheid en consistentie.
Accountnet streeft naar een langetermijnrelatie met de cliënt; zij is zich bewust van haar verantwoordelijkheid jegens de cliënt, die moet kunnen rekenen op een loyale opstelling van Accountnet.
Helderheid over tarieven en condities is het uitgangspunt; in contracten zullen geen onduidelijke en verborgen clausules worden opgenomen.
Het onder druk zetten van de cliënt wordt vermeden: Accountnet onthoudt zich van het hanteren van oneigenlijke (ver)koopmotieven en -methoden.
Accountnet hecht groot belang aan het oordeel van haar cliënten over de dienstverlening.

Zij stelt zich hiervoor nadrukkelijk open en neemt dit mee in haar besluitvorming.
Accountnet zal geen handelingen verrichten die tot doel hebben de overheden, de fiscale autoriteiten of derden te misleiden.
Evenmin zal zij eraan meewerken dat diensten worden verleend met betrekking tot uit misdrijf verkregen gelden.
De vertrouwelijkheid van cliëntgegevens wordt gewaarborgd. Gegevens van en over cliënten, medewerkers en Accountnet worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Nimmer zal Accountnet privé informatie betreffende haar cliënten aan derden overdragen op welke wijze dan ook, behalve indien dit in het belang van de cliënt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van verzekeringsaanvragen of krediet aanvragen, echter zulks altijd met toestemming van de cliënt.
In interne en externe contacten wordt – zonder persoonlijk belang – deskundig, eerlijk en betrouwbaar gehandeld.
Alle handelingen zijn direct of indirect gericht op het realiseren van een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding van onze producten en diensten. Soberheid is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering.
Accountnet ervaart een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van haar dienstverlening. De middelen en belangen die haar door haar cliënten zijn toevertrouwd vereisen de hoogste zorg.
Een gezond bedrijfseconomisch functioneren verschaft daarvoor de noodzakelijke basis.

Accountnet acht het van belang dat alle delen van de samenleving toegang hebben tot haar diensten. Zij sluit geen personen uit van haar dienstverlening, anders dan op basis van kredietwaardigheid en moraliteit of een gemis aan respect.
Accountnet respecteert de lokale cultuur, gebruiken en opvattingen en richt zich daarnaar voor zover deze niet strijdig zijn met haar doelstelling en waarden.

Interne relaties

Accountnet is een samenstel van onderdelen die erop gericht zijn klantwaarde te leveren. Collegiale relaties en een goede samenwerking tussen deze groepsonderdelen – met respect voor elkaars specialismen en domeinen – zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor het realiseren van een hoogwaardige dienstverlening.
Medewerkers binnen Accountnet worden met respect tegemoet getreden: volwassen, open en betrokken.
Zij krijgen volop de ruimte om zich in hun functie te ontwikkelen.
Accountnet wil zorgen voor een goed klimaat waarin medewerkers zich kunnen ontplooien. Bij de werving zal erop worden toegezien dat nieuwe krachten de potentie hebben om zich binnen Accountnet te ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren. In relaties met medewerkers vormen betrouwbaarheid en zorgvuldigheid het uitgangspunt. Daarvoor zijn openheid, overleg en het nakomen van afspraken essentiële elementen.
Integer handelen vereist, dat een ieder zich onthoudt van misbruik van kennis en mogelijkheden die de functie binnen Accountnet biedt. Professionaliteit vereist dat wet- en regelgeving, interne voorschriften, richtlijnen en afspraken door alle medewerkers en aan Accountnet verbonden partijen worden nageleefd.
Samenwerking en teamgeest zijn bepalend voor het succesvol werken binnen Accountnet.

Deze gedragscode bevat de hoofdlijnen van de wijze waarop binnen Accountnet wordt gedacht en gehandeld.

Waarborging naar de cliënt.

Teneinde deze gedragscode op een juiste en professionele wijze ten uitvoer te brengen, heeft Accountnet voor haar medewerkers en samenwerkende partners een kwaliteitshandboek opgesteld, waar een ieder zich aan heeft te houden, zodat de dienstverlening vanuit Accountnet op een uniforme en kwalitatief hoogstaande wijze wordt uitgevoerd.

Deze gedragscode is opgesteld om de in 45 jaar opgebouwde uitstekende naam van Accountnet te waarborgen.

* * * * *

 

Contact

U kunt ons e-mailen, bellen of persoonlijk bezoeken.

Voor een persoonlijk bezoek gelieve u eerst een afspraak te maken, zodat de juiste persoon u kan ontvangen en zodat wij maatregelen kunnen nemen in verband met de huidige Covid-19 situatie.