ALGEMENE VOORWAARDEN ACCOUNTNET

Dit is de originele versie van de algemene voorwaarden van Accountnet.

De vertalingen in het Spaans en het Engels zijn bedoeld om niet Nederlandstaligen toegang te geven tot deze Algemene Voorwaarden.

Deze originele Nederlandstalige versie prevaleert altijd boven de genoemde vertalingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele dienstverleningen uitgevoerd door Accountnet en vormen een aanvulling op elke overeenkomst of afspraak of geaccepteerde offerte tussen Accountnet en de Klant .

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven andere gemaakte afspraken of inkoopvoorwaarden van de Klant in geval van discrepantie tussen hen.

In dit document betekent:

  1. “Accountnet” : Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. een professioneel bedrijf gevestigd in Avenida País Valencia 12 bajo, 03570 Villajoyosa met CIF no. B53121919.
  2. Accountnet Groep” betekent de groep gevormd door Accountnet, en de entiteiten die ermee verbonden zijn, waarvan de gegevens kunnen worden geraadpleegd op www.Accountnet.info ten tijde van het uitbrengen van een voorstel;
  3. Klant ” is de ontvanger van de offerte of de afnemer van enige dienst van Accountnet
  4. Voorstel” is een dienst welke expliciet omschreven is in de tarievenlijst (inclusief separate dienstbeschrijving) of een uitgebrachte offerte.
  5. Diensten” zijn de professionele diensten of producten welke Accountnet aanbiedt.

1. ALGEMEEN

1.1 Partijen bij de rechtsverhouding tot dienstverlening van diensten zijn Accountnet en de Klant . Deze diensten zijn uitsluitend bestemd voor de Klant, en kunnen niet aan derden worden overgedragen of gebruikt door andere personen dan de Klant, behalve met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Accountnet.

1.2. In geval van overlijden van de Klant gaan zijn of haar rechten en verplichtingen automatisch over op de rechtverkrijgenden.
1.3. Alle werkzaamheden worden altijd geregeerd door de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, tenzij hier expliciet vanaf geweken wordt in een separaat opgesteld schriftelijk contract tussen Klant en Accountnet. Mondelinge afspraken welke afwijken van deze algemene voorwaarden zijn nietig. Eventuele inkoopvoorwaarden van de Klant vervangen deze algemene voorwaarden niet.
1.4. Alle informatie verstrekt door de Klant wordt als correct beschouwd en behoeft niet verder te worden geverifieerd door Accountnet.
1.5. Alle handelingen van Accountnet voor iemand, die niet rechtstreeks met Accountnet een overeenkomst is aangegaan, binden Accountnet niet.
1.6. Accountnet zal haar werkzaamheden op een eerlijke en waardige wijze uitoefenen en acht zich gebonden aan de Accountnet gedragscode, waarvan de Klant een exemplaar heeft ontvangen of te allen tijde vanaf de website www.Accountnet.info kan downloaden.

2. DIENSTEN

2.1 Accountnet zal de Klant de Diensten leveren gespecificeerd in het Voorstel voor elke opdracht. Elke wijziging van het Voorstel moet schriftelijk worden overeengekomen tussen Accountnet en de Klant .

2.2 De beslissing over de uitvoering, bewaking, advies, raad, opinie of aanbeveling gedaan door Accountnet in het kader van de Diensten zijn exclusief voor de Klant, die deze overneemt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

2.3. Accountnet heeft het recht om Diensten te laten verrichten door een door Accountnet aan te wijzen derde.

2.4. Indien sprake is van advisering of een complete administratieve begeleiding of dienstverlening, dan is de vergoeding die betaald moet worden het overeengekomen honorarium voor verricht werk en geleverde diensten te verhogen met overige kosten zoals lokale leges, reiskosten of verschotten. Voor zover niet anders overeengekomen is, zullen tussentijdse prijsverhogingen van materialen of diensten van derden, alsmede algemene loonsverhogingen of andere tariefsverhogingen te allen tijde aan de Klant worden doorbelast.
2.5. Indien er sprake is van werkzaamheden of advies op regiebasis of als extra werk, zodat geen vast bedrag is overeengekomen, dan dient Klant alle gewerkte uren maal het in de tarieflijst genoemde uurtarief te betalen, te verhogen met gemaakte kosten voor gebruikte materialen, en de Eventuele kosten voor lokale leges, reiskosten, verschotten of andere benodigde ondersteunende functionarissen, geassocieerde adviseurs of dienstverleners of werkzaamheden verricht door derden. Het is gebruikelijk dat Accountnet in dergelijke gevallen zal verzoeken tot betaling van een voorschot.
2.6. Indien de genoemde vergoedingen niet tijdig worden betaald, heeft Accountnet het recht om te besluiten om de werkzaamheden niet aan te vangen resp. stop te zetten.
2.7.Dossiers, rapporten, databases of andere geproduceerde documenten of data gegevens, blijven volledig eigendom van Accountnet totdat aan alle betalingsverplichtingen jegens Accountnet is voldaan. Accountnet heeft het recht om de teruggave van de door de Klant ingediende stukken, zoals bescheiden, bankstukken, facturen etc., op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2.8. Accountnet bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, waarbij Accountnet het recht heeft om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Klant, te laten verrichten door derden.
2.9. De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude of malversaties, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Accountnet daarover aan Klant rapporteren. Evenmin kan van Accountnet verwacht worden, dat zij ongevraagd advies geeft tijdens de uitvoering van andere diensten, inclusief administratieve werkzaamheden.
2.10. Adviezen verstrekt aan de Klant zijn afhankelijk van de kwaliteit van de informatie door de Klant of derden verstrekt en kunnen hun waarde verliezen door gewijzigde omstandigheden of wetgeving.
2.11. Indien Accountnet met Klant een overeenkomst ten aanzien van het gebruik van Accountnet-online is aangegaan, verleent Accountnet aan Klant het niet-exclusieve recht om Accountnet-online te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Klant, voor het in de overeenkomst opgenomen aantal gebruikers en aantal administraties.
2.12. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de opdracht tot stand is gekomen en eindigt door opzegging vanuit de Klant met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden, alsmede in de omstandigheden als hieronder nader is omschreven in artikel 2.13 en de vanuit artikel 2.13 aangehaalde artikelen.
2.13. Het gebruiksrecht eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat Klant aan Accountnet meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn / haar betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Accountnet uit de omstandigheden moet afleiden dat de Klant niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wel indien in enige periode geen betaling per vervaldag heeft plaatsgevonden, of op het moment dat (de onderneming van) Klant de activiteiten staakt, geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe indient bij de gerechtelijke instanties, of indien gehandeld wordt in strijd met de bepalingen zoals genoemd in de artikelen 2.14, 2.15, 2.16 en / of 2.17. In deze gevallen ontstaat automatisch een te betalen schadevergoeding gelijk aan 3 maanden overeengekomen maandtermijn, onverminderd de plicht tot onmiddellijke betaling van eventuele betalingsachterstanden, verhoogd met rente en kosten.
2.14. Klant zal niet trachten om de Accountnet-online programma’s of templates op welke wijze dan ook te wijzigen en zal de applicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
2.15. Klant mag niet toestaan dat Accountnet-online wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Klant zelf en/of haar medewerkers.
2.16.Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan Accountnet-online te gebruiken voor meer administraties, of door meer dan het aantal bij het sluiten van de Overeenkomst vermelde gebruikers.
2.17 Het is Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Voorwaarden over te dragen aan derden.
2.18 Bij beëindiging van het gebruiksrecht heeft Klant , tot op de laatste dag van het gebruiksrecht, de mogelijkheid een audit-file en/of een back-up te maken in de formaten welke het systeem onder normale omstandigheden altijd al kon maken. Verzoeken tot aanlevering van een back-up of andersoortig bestand, zullen behandeld worden, indien de aanlevering technisch mogelijk is, zonder dat hiervoor extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan wel aanpassingen in de programmatuur moeten worden aangebracht, en mits de Klant hiervoor alle werkzaamheden, handelingen en materialen betaalt. Accountnet kan hiervoor een voorschot verlangen.
2.19 Accountnet is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in Accountnet-online. Accountnet zal Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik, een en ander naar oordeel van Accountnet.
2.20 Indien het gebruiksrecht vervalt doordat er in enige periode geen betaling per vervaldag heeft plaatsgevonden, dan zal Accountnet de Klant van dat feit op de hoogte stellen, en de toegang tot Accountnet-online beperken. Indien betaling van de periodieke betaling alsnog plaats vindt binnen 15 dagen, dan zal de beperking opgeheven worden, tegen een betaling aan administratiekosten van € 65,- per geval en per administratie. Indien binnen de hier genoemde 15 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden, zal de toegang tot Accountnet-online geweigerd worden en kan alleen weer toegang gegeven worden, na betaling van alle incassokosten, de wettelijke rente te rekenen vanaf de eerder bedoelde vervaldatum tot het moment van betaling op de bankrekening van Accountnet, alsmede een administratievergoeding van € 135,- per geval en per administratie onder andere voor het heropenen van de database. Accountnet heeft het recht om de administraties van Klant te verwijderen uit het Accountnet-online systeem en verdere toegang ook in de toekomst te weigeren, indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 90 dagen na de eerder genoemde vervaldatum. Deze handeling die tot verlies van data kan leiden, kan nooit aanleiding zijn voor de Klant om Accountnet hiervoor aansprakelijk te stellen.
2.21 Accountnet is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging van de zijde van Accountnet.
2.22 Bij beëindiging van het gebruiksrecht zal Klant terstond het gebruik van Accountnet-online staken en gestaakt houden. Accountnet zal bij beëindiging van het gebruiksrecht, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Klant restitueren.
2.23 Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (Klanten van) Accountnet bij het gebruik van Accountnet-online, een en ander naar het oordeel van Accountnet. Het is Klant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (Klanten van) Accountnet.
2.24 Het is Klant niet toegestaan Accountnet-online te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze Algemene Voorwaarden.
2.25 Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels Accountnet-online bij Accountnet heeft geplaatst.
2.26 Klant verplicht zich jegens Accountnet, Accountnet-online zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Accountnet aangegeven gemiddelde gebruik van Accountnet-online door andere Klanten. Indien dit gebruik door Klant naar het oordeel van Accountnet significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Accountnet contact opnemen met Klant teneinde specifieke voorwaarden met Klant overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Accountnet gerechtigd om het gebruik van Accountnet-online door Klant zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen.
2.27 Klant is verplicht de Inlog procedure te volgen, waarbij Accountnet gerechtigd is om de Inlog procedure naar eigen inzicht aan te passen. Accountnet zal Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Inlog gegevens. De Inlog gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Klant. Klant en de gebruikers zijn ten aanzien van de Inlog gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik of misbruik van zijn Inlog gegevens. Alle handelingen van de gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Klant.
2.28 Accountnet heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Klant tot Accountnet-online voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is. Klant staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot Accountnet-online en de daaruit verkregen informatie, terwijl Klant tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de gebruikers op Accountnet-online toevoegen. De door of namens Accountnet via Accountnet-online ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat Klant of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.
2.29 Accountnet staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens die Klant middels Accountnet-online heeft ingevoerd.
2.30 Accountnet staat ervoor in dat de gegevens die Klant middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.
2.31 Accountnet onthoudt zich van het inzien van de gegevens die Klant middels de Web Applicatie bij Accountnet heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Accountnet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
2.32 Klant stemt er mee in en begrijpt, dat Klant er voor verantwoordelijk is de vertrouwelijkheid van de toegangscodes horende bij de dienstverlening of het abonnement dat Klant gebruikt, strikt geheim te houden en deze gegevens niet aan anderen bekend te maken. Klant is bekend met het feit, dat Accountnet Klant bij overtreding van dit artikel een schade vergoeding kan doorberekenen welke minimaal 10 maal het abonnementsgeld of de jaarlijkse dienstverlening zal bedragen.

2.33 Klant heeft recht op support, omvattende het recht op het raadplegen van documentatie en mogelijke handboeken. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend middels de Accountnet Help Desk. Tevens heeft Klant recht op telefonische ondersteuning gedurende kantooruren (op Werkdagen van 9:30 uur tot 14:30 uur). De ondersteuning betreft de functionaliteit van de Accountnet-online diensten bij eigenlijk gebruik door de gebruiker.
2.34. support omvat niet:
a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;
c) ondersteuning op locatie;
d) het op verzoek van Klant uitbreiden of wijzigen van de functionaliteit van Accountnet-online;
e) het converteren van bestanden;
f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Accountnet;
g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven diensten;
h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan die van Accountnet, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit Accountnet-online kan worden opgestart;
i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan Accountnet-online;
j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
k) support voor de internetverbinding;
l) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt;
m) uitvoeren van Accountancy diensten en adviesdiensten, die niet schriftelijk overeengekomen zijn;
n) advies, begeleiding en ondersteuning bij het eigenlijke gebruik en de verwerking van gegevens in Accountnet-online.

2.35. Support mag slechts worden aangevraagd door een Klant.
2.36. Alvorens telefonisch contact op te nemen met Accountnet voor support, is Klant gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen en / of vragen in te dienen via e-mail.
2.37 Indien Accountnet in opdracht van Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder in dit artikel genoemde onderwerpen verricht, zal Accountnet deze werkzaamheden, aan Klant apart in rekening brengen conform de alsdan bij Accountnet geldende prijzen en gemaakte kosten.
2.38 Accountnet spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot Accountnet-online.
2.39 Accountnet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot Accountnet-online (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Accountnet-online Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Klant jegens Accountnet met zich meebrengt. Accountnet spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Klant tijdig te informeren.
2.40 Teneinde toegang te krijgen tot de dienstverlening van Accountnet, kan Klant gevraagd worden om informatie over Klant zelf (zoals identificatie- of contactgegevens) te verschaffen. Klant verklaart hiermede, dat alle registratie-informatie die Klant aan Accountnet verstrekt altijd volledig, correct en actueel is. Klant gaat er mee akkoord, dat Accountnet de door Klant verstrekte gegevens intern mag gebruiken om Klant verder te informeren, dan wel dat Accountnet met deze gegevens haar werkzaamheden en dienstverlening aan Klant kan uitvoeren.

3. ANDERE PROFESSIONALS DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET ACCOUNTNET

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Diensten uitsluitend beperkt tot het Spaanse rechtsgebied.

3.2 Bij deelname van bedrijven die niet behoren tot de Accountnet Groep of andere adviseurs buiten de Accountnet Groep (de “Externe Professionals”), is het volgende van toepassing:

  1. de tussenkomst van Accountnet in de dienst in kwestie zal beperkt blijven tot coördinatie- en contacttaken met de Externe professionals;
  2. de dienstverleningsrelatie en diensten worden rechtstreeks tot stand gebracht tussen de Klant en elk van de Externe Professionals;
  3. de vergoedingen van Accountnet zijn onafhankelijk van die van de Externe Professionals; en
  4. Accountnet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor werkzaamheden of advies gegeven aan de Klant door de Externe Professionals.

4. WERKTEAM

Niettegenstaande hetgeen in het voorstel is gespecificeerd, kan Accountnet waar van toepassing, de aan de Klant toegewezen professionals of medewerkers of diensten, indien nodig, passend of noodzakelijk, die aan de Klant of dienst zijn toegewezen vervangen.

5. HONORARIA EN KOSTEN

 

5.1. Voor alle werkzaamheden die niet in onze tarievenlijst, zijn genoemd, zal een honorarium op uurbasis gelden zoals gemeld onder algemeen uurtarief in onze tarievenlijst.

5.2 Het honorarium van Accountnet is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Accountnet en is verschuldigd naarmate door Accountnet werkzaamheden ten behoeve van Klant zijn verricht.
5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Accountnet gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Klant en Accountnet hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
5.4 Het honorarium van Accountnet, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door Accountnet aan Klant gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van Accountnet. Accountnet is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.
5.5 Tarieven voor bijvoorbeeld (belasting) aangiften en / of aankoop of verkoop begeleiding, of andere vaste tarieven, zijn gebaseerd op standaard werkzaamheden van een normale omvang. Wanneer dergelijke werkzaamheden of diensten tijdens de uitvoering niet standaard blijken te zijn, of waarvan de omvang van de werkzaamheden hoger uitkomt dan als standaard is aangenomen, zal Accountnet het aanvullende extra werk kunnen factureren of een extra voorschot kunnen vragen, zulks met opgave van de reden van de afwijking van het standaard tarief.

5.6 Tenzij anders vermeld zijn de bedragen van geschatte of gebudgetteerde vergoedingen altijd exclusief de Belasting Toegevoegde Waarde en andere indirecte belastingen.

5.7 Het bedrag van de vergoedingen is exclusief de redelijke kosten die Accountnet moet maken bij het verlenen van de Diensten, en dienen vergoed te worden door de Klant.

5.8 Alle andere diensten of kosten die afwijken van de Diensten en er een aanvulling op vormen (zoals advocaten, notarissen, registers, softwarekosten, cloudservice kosten, beheer van advertenties in o.a. de pers of in officiële bulletins) worden rechtstreeks door de Klant gecontracteerd en betaald.

Deze diensten kunnen echter namens de Klant worden aangegaan en betaald, wanneer de Klant hierom verzoekt en de Klant de benodigde gelden heeft verstrekt aan Accountnet.

Accountnet is in geen geval verplicht tot het voorschieten of ter beschikking stellen van gelden aan de Klant of tot het namens hem betalen van kosten, diensten of leveringen die niet eerder zijn overeengekomen en onder voornoemde voorwaarden.

5.9 De ​door de Klant gedane gelden of stortingen zullen door Accountnet worden gebruikt om bedragen namens de Klant te betalen. De Klant machtigt Accountnet uitdrukkelijk, voorafgaand aan de mededeling aan de Klant, om de door de Klant gedane fondsen of deposito’s toe te wijzen aan de betaling van elk bedrag dat aan Accountnet verschuldigd is voor vergoedingen of onkosten, zolang dit bedrag liquide, opeisbaar en vereist is.

5.10 De vergoedingen en onkosten moeten worden betaald, zelfs wanneer de operatie of kwestie waarop de Diensten betrekking hebben, wordt gefrustreerd.

5.11 De verplichting van de Klant om de honoraria en kosten aan Accountnet te betalen staat los van enig recht dat de Klant kan hebben jegens derden vanwege de geleverde Diensten. Om deze reden, en onder andere mogelijke veronderstellingen, in geschillen of gerechtelijke zaken, ontslaat de veroordeling van de kosten van de tegenpartij de Klant niet van het betalen van de overeenkomstige vergoedingen en kosten aan Accountnet.

5.12 Accountnet heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Klant. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Accountnet om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

6. FACTURERING EN BETALING

6.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn de facturen uitgegeven door Accountnet betaalbaar per vervaldatum, in de valuta en conform de overige voorwaarden als overeengekomen. Accountnet behoudt zich het recht voor om vertragingsrente te eisen bij te late betaling van de facturen met betrekking tot hun vervaldag.

6.2 Elk bezwaar van de Klant met betrekking tot een factuur dient zo spoedig mogelijk te worden gericht aan Accountnet, in welk geval het niet-bezwaarde deel van de factuur moet worden betaald.

6.3 Bij voorschot- of rekening-courant betalingen door de Klant, zal bij de beëindiging van de Diensten het positieve saldo ten gunste van de Klant, onmiddellijk door Accountnet terugbetaald worden in overeenstemming met de instructies van de Klant Bij een saldo ten gunste van Accountnet zal de Klant eveneens overgaan tot onmiddellijke betaling aan Accountnet.

6.4 In geval van niet-betaling van een factuur kan Accountnet, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en in overeenstemming met de professionele of ethische voorschriften die van toepassing zijn op haar activiteit, alle levering van Diensten aan de Klant opschorten, zonder dat deze laatste enige claim of klacht kan indienen voor die opschorting of voor de schade die daaruit mocht voortvloeien. Zolang de situatie van wanbetaling blijft bestaan, kan Accountnet een retentierecht uitoefenen op door Accountnet of met haar deelname opgestelde Klant documenten, die zich bij Accountnet bevinden.

6.5 Indien de Klant de levering van Diensten aanvraagt voor bedrijven onder zijn of haar controle of voor andere derden, of in andere gevallen waarin de kosten door derden worden gedragen, zal Accountnet de aangegeven entiteit rechtstreeks factureren, hoewel de Klant verantwoordelijk is voor de betaling van elk bedrag dat niet op tijd is betaald.

6.6 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente en kosten.

6.7. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Accountnet daartoe aanleiding geeft, of als Klant nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Accountnet gerechtigd om van Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Accountnet te bepalen vorm. Als Klant nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Accountnet gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Accountnet uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.8. De Klant, aan wie schriftelijk om betaling van honoraria, courtage, kosten of verschotten is verzocht en van wie binnen 15 dagen na een daaropvolgende schriftelijke herinnering nog geen betaling is verkregen, is aansprakelijk voor de kosten die Accountnet in en buiten rechte, ter inning van zijn vordering, moet maken met een minimum van 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. Vanaf dat moment is tevens een maandelijkse rente van 3% per maand over die vordering verschuldigd. Vanaf het moment dat betaling op de bedoelde vervaldag niet heeft plaats gevonden, is Accountnet gerechtigd om haar werkzaamheden of diensten met onmiddellijke ingang te staken.

6.9 Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.10 De ingevolge een abonnement door de Klant verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden gedaan en zijn niet restitueerbaar.
6.11. Indien een Klant gebruik wenst te maken van een Standaard Service Abonnement, dan ontvangt de Klant bij betaling van de factuur een premie van 50 Euro, hetgeen neerkomt op een korting van ongeveer 10% op de geldende tarieven onder de strikte voorwaarde dat Klant het tegoed geheel zal besteden aan werkzaamheden van Accountnet. Indien de Klant om welke reden dan ook zijn of haar saldo van het service contract terug betaald wenst te hebben, dan vervalt de premie en is er geen recht meer op welke korting dan ook. In dat geval zal de gehele premie verhoogd met 75 Euro aan administratiekosten (dus in totaal 125 Euro) van het saldo afgetrokken worden. Onkosten of voorschotten kunnen niet met een dergelijk Service Abonnement verrekend worden en dienen separaat betaald te worden.
6.12 Nieuwe Klanten wordt een eenmalig bedrag voor het aanmaken en de opbouw van de dossiers in rekening gebracht en in voorkomende gevallen wordt ook bij het beëindigen van de relatie een bedrag voor afsluiting en overdracht van de dossiers in rekening gebracht.

7. INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN VERTROUWELIJKHEID

7.1 Accountnet zal van de Klant alle informatie en documentatie opvragen die naar haar oordeel nodig is voor een adequate en efficiënte levering van de Diensten. De informatie en documentatie zal door de Klant op de meest geschikte wijze aan Accountnet worden verzonden. De Klant verklaart en garandeert dat hij naar behoren gelegitimeerd en bevoegd is om de documentatie en informatie die hij aan Accountnet verstrekt, te verzenden, en zal Accountnet vrijwaren van elke aanspraak van derden wegens toegang tot de informatie of documentatie die door de Klant of op zijn verzoek is verzonden. De Klant vrijwaart Accountnet voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

7.2 Accountnet is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen die voor de Klant kunnen voortvloeien uit het verzenden van informatie of documentatie die niet waar, onnauwkeurig, te laat aangeleverd of onvolledig is. Accountnet heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Klant aan de hier genoemde verplichtingen heeft voldaan. Voor de gevolgen van deze opschorting zoals overschrijding van deadlines, boetes, etc. is Accountnet niet aansprakelijk.

7.3 Accountnet verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en documentatie die van de Klant wordt ontvangen en die zich niet in het publieke domein bevindt, en mag alleen openbaar maken met de toestemming van de Klant of in opdracht van een administratieve, gerechtelijke of wettelijk bevoegde autoriteit om dit te doen. Wanneer Accountnet werkzaamheden uitbesteedt aan tekstverwerkings-, fotokopieer, vertaal- of andere dienstverleners, zal Accountnet de vertrouwelijkheid van de Klant informatie en documentatie beschermen door de relevante dienstverleners een vertrouwelijkheidsovereenkomst te laten ondertekenen.

7.4 De geheimhoudingsplicht van Accountnet met betrekking tot de van de Klant ontvangen informatie en documentatie geldt niet voor de eigen gesprekspartners of contactpersonen van de Klant of voor andere professionele adviseurs van de Klant die bij dezelfde aangelegenheid betrokken waren, tenzij de Klant vooraf een indicatie of beperking van het tegenovergestelde heeft afgegeven.

7.5 Zodra de levering van de Diensten is beëindigd, zal Accountnet aan de Klant zoveel originele documentatie teruggeven als in zijn bezit met betrekking tot de dienst.

Na het verlenen van de Diensten zal Accountnet alle originele documentatie die in haar bezit is met betrekking tot de opdracht aan de Klant retourneren, behalve als het nodig is om deze later te verifiëren.

7.6 De Klant machtigt Accountnet om een ​​kopie te bewaren van alle informatie en documentatie die door hem ter gelegenheid van de levering van de Diensten wordt verstrekt voor zolang zij dit passend acht, met inachtneming van de geheimhoudingsplicht van Accountnet. Accountnet neemt geen enkele verplichting op zich om deze kopieën voor een bepaalde periode te bewaren, aangezien het deze bestanden kan vernietigen zonder enige toestemming. Indien de Klant verlangt dat Accountnet zijn dossiers bewaart, dient hij hier uitdrukkelijk om te vragen en accepteert deze de bijkomende kosten voor het onderhoud van bestanden, toegang daartoe of het verzenden van documenten die Accountnet zou kunnen oplopen.

7.7. Voor zover Klant met gebruikmaking van de Web Applicatie of de Accountnet-online Portal persoonsgegevens verwerkt is Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.8. Klant vrijwaart Accountnet voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Accountnet en Klant en/of de door Klant in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Accountnet mochten worden ingesteld wegens een niet aan Accountnet toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
7.9 Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Als de situatie als hier bedoeld zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. Indien Accountnet bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Accountnet gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Klant deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

8. COMMUNICATIE

8.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Klant en Accountnet door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e- mails die via internet worden verstuurd) en voicemail berichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

8.2. Klant en Accountnet zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Accountnet daarvan maakt in haar contacten met derden.

8.3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Accountnet geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

8.4. Zowel Klant als Accountnet zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

8.5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

9. BEËINDIGING

9.1 De Klant kan de terbeschikkingstelling of dienstverlening beëindigen, zonder opgaaf van redenen, echter met een opzegtermijn van minstens 3 maanden bij administratieve dienstverlening.

9.2 Onder voorbehoud van naleving van beroepsregels of ethische code die zijn activiteiten regelt, mag Accountnet de levering van lopende diensten op elk moment beëindigen, met een looptijd van redelijke kennisgeving, om redenen van verlies van vertrouwen, ethisch, deontologisch of van enige andere aard.

9.3 Klant is in ieder geval gehouden tot betaling van de honoraria en onkosten van Accountnet opgebouwd tot aan de einddatum van de Diensten.

9.4 Zodra de levering van de Dienst is beëindigd, zal Accountnet niet verplicht zijn om enige aanvullende dienst te verlenen, noch om de Klant te voorzien van informatie-updates, meningen, aanbevelingen of advies voortvloeiend uit wijzigingen in de regelgeving of enige andere gebeurtenissen na de datum van voornoemde beëindiging.

9.5 Tenzij Accountnet en de Klant anders overeenkomen, zal de toegang door de Klant tot de website (extranet) van de Service, evenals het gebruik van computerprogramma’s van Accountnet eindigen op de datum van beëindiging van de Diensten.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Accountnet uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of zeer grove schuld van de kant van Accountnet, is Accountnet slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
10.2 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klant en of andere relaties van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Accountnet voorgeschreven zaken, materialen of software (incl. software van derden), schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Accountnet voorgeschreven andere adviseurs, dienstverleners of toeleveranciers, voor directe- of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Accountnet in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
10.3 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van Accountnet-online of een andere website van Accountnet en / of de daaruit ontstane vertraging in de dienstverlening aan Klant .
10.4 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, Accountnet of derden, of van internetverbindingen van Klant, Accountnet of derden.
10.5 Accountnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels Accountnet-online of via een andere website van Accountnet, of op een andere digitale wijze bij Accountnet worden geplaatst, of anderszins wordt aangeleverd, hetzij door de Klant zelf hetzij door of vanwege Accountnet.
10.6 Klant erkent en aanvaardt dat Accountnet-online of een andere website van Accountnet nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
10.7 Indien Klant stukken, rapporten of aangiften ter controle heeft ontvangen en deze door de Klant stilzwijgend of expliciet zijn goedgekeurd voor verdere afhandeling c.q. inzending dan vervalt op dat moment elk recht op schadevergoeding ten gevolge van fouten, onvolkomenheden of verkeerde opgaven, mits Klant onmogelijk de fouten of onvolkomenheden in deze stukken, rapporten of aangiften had kunnen ontdekken. Accountnet aanvaardt evenmin elke vorm van aansprakelijkheid en ontkent bij voorbaat elk recht op schadevergoeding door de Klant voor stukken, rapporten en aangiften, welke niet door Accountnet zijn samengesteld of ingediend, maar waarvoor Accountnet bezwaar of beroep moet maken of correcties moet doorvoeren. Afwijzing of onvoldoende correctie of aanpassing door de instanties van bezwaar- of beroepschriften door welke oorzaak dan ook alsmede het niet verzorgen of verlenen van betalingsuitstel zijn Accountnet nooit aan te rekenen.
10.8 Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor diensten of producten van Accountnet en/of Accountnet-online is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in dit artikel.
10.9 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Klant nalaat Accountnet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 5 dagen, van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.
10.10 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Accountnet vervalt door het enkele verloop van 14 dagen na het ontstaan van de vordering, indien binnen deze termijn geen schriftelijke aangetekende melding van deze schade heeft plaats gevonden.
10.11 Ingeval er schade ontstaat omdat Accountnet haar diensten staakt in verband met niet betalen of te laat betalen, of indien Accountnet haar werkzaamheden pas heeft gestart nadat betaling op de bankrekening van Accountnet heeft plaatsgevonden, zal Accountnet nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van die staking of het later aanvangen van haar werkzaamheden of diensten.
10.12 Accountnet is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Klant , Accountnet of derden.
10.13 Voor zover Accountnet geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is haar aansprakelijkheid voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van een opdracht, te allen tijde uitsluitend beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Accountnet voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Accountnet uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Accountnet beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft , dan wordt het hiervoor genoemde bedrag beperkt tot maximaal 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Klant gefactureerde en door Klant betaalde bedragen, verminderd met crediteringen door Accountnet aan Klant in die periode. Voor zover Accountnet ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Accountnet in ieder geval beperkt is tot maximaal € 2.500,- (zegge tweeduizendvijfhonderd Euro).
10.14 Klant vrijwaart Accountnet voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door Accountnet samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Accountnet onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
10.15 Medewerkers van Accountnet zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Accountnet aansprakelijkheid van Accountnet voor de in deze artikelen bedoelde schade, of welke andere schade dan ook, te erkennen, of anderszins schuld te bekennen. Alleen de directie van Accountnet (Partner-aandeelhouders) zijn bevoegd om dergelijke schade of schuld alleen schriftelijk officieel te erkennen.

10.16. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft Accountnet geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot haar diensten of producten en wijst Accountnet hierbij alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) af.

10.17 Klachten kunnen alleen aangetekend schriftelijk met redenen omkleed en voor zover mogelijk met bewijsstukken ingediend worden bij Accountnet. Anderszins ingediende klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

11. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, die het Reglement voor zijn ontwikkeling goedkeurt (het “Reglement”) (gezamenlijk het “Gegevensbeschermingsreglement”), door deze clausule wordt de ondertekenaar ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die aan Accountnet zijn verstrekt door deze Algemene Voorwaarden te accepteren en het Voorstel te ondertekenen, evenals al die gegevens die zij in de toekomst verstrekt als gevolg van haar relatie met Accountnet (de “Ondertekenaargegevens”), zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van deze laatste. Het doel van de behandeling van de Gegevens van de Ondertekenaar is het onderhouden, ontwikkelen, beheersen en uitvoeren van de professionele relatie die, in het kader van de levering van de Diensten, met Accountnet onderhoudt. Bij aanvaarding van het Voorstel zal Accountnet Klant informeren over andere behandelingen die met de Gegevens van de Ondertekenaar kunnen worden uitgevoerd, waarbij de verplichte toestemming voor dergelijke doeleinden wordt gevraagd.

11.2 De ondertekenaar kan te allen tijde het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door het overeenkomstige verzoek per per post naar de afdeling Gegevensbescherming en Privacy van Accountnet, Avenida País Valencia 12 bajo – 03570 Villajoyosa, of door een e-mail te sturen naar de volgend adres: info@Accountnet.info, onder vermelding van in beide gevallen de voor- en achternaam en het bijvoegen van een fotokopie van het identiteitsbewijs.

11.3 In het kader van de levering van de Diensten voorwerp van de Offerte kan het voor Accountnet nodig zijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die eigendom zijn van de Klant (de “Gegevens”), in dat geval optredend als verantwoordelijke van de behandeling. Daartoe verbindt en verbindt Accountnet zich ertoe:

1. de Gegevens te allen tijde te behandelen in overeenstemming met de door Klant aangegeven instructies;

2. de Gegevens uitsluitend toe te wijzen aan het verlenen van de Diensten, zonder deze voor een ander doel te gebruiken of toe te passen;

3. de Gegevens niet meedelen aan derden, zelfs niet voor de bewaring ervan, behalve in de gevallen voorzien in artikel 11.2;

4. de maatregelen in acht te nemen die voortvloeien uit toepassing conform het bepaalde in de artikelen 81 en 82 van de Regeling, voor welke doeleinden Accountnet ervan uitgaat dat, tenzij Klant gelet op de aard van het persoonsgegevens-object van behandeling anders rechtvaardigt, het passend is om het niveau van elementaire beveiligingsmaatregelen toe te passen;

5. Vernietig of terugbezorgd aan de Klant , of wie dan ook uitdrukkelijk door hem aangewezen, de Gegevens waartoe hij toegang heeft gehad of dat wat voortvloeit uit enige behandeling die met hem werd uitgevoerd, evenals de dragers of documenten waarin die Gegevens voorkomen.

11.4 De Klant wordt hierbij geïnformeerd en machtigt Accountnet uitdrukkelijk om:

1. toegang verlenen tot de Gegevens aan die bedrijven die Accountnet managementondersteuning en technische ondersteuningsdiensten verlenen, voor zover dergelijke toegang essentieel is voor de uitvoering door Accountnet van de Diensten;

2. de Diensten geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan de vennootschappen van de Accountnet Groep, of enige andere derde partij, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de levering van voornoemde diensten, Accountnet hiertoe handelend in naam en voor rekening van de Klant, voor de exclusieve doeleinden van de bepalingen van de verordening gegevensbescherming. De behandeling van de Gegevens door een onderaannemer zal in overeenstemming zijn met de instructies van de Klant en Accountnet zal het verplichte contract voor de levering van diensten met elk van hen ondertekenen, in de voorwaarden bepaald in de Gegevensbeschermingsvoorschriften.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de gegenereerde documentatie en op de originele ideeën die tijdens de levering van de Diensten zijn ontstaan, berusten bij Accountnet.

12.2 De Klant mag, uitsluitend voor eigen gebruik, alle door Accountnet gegenereerde documentatie ter gelegenheid van het verlenen van de Diensten gebruiken, maar deze niet verspreiden of de toegang vergemakkelijken aan andere personen dan de Klant, behalve met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Accountnet.

12.3 Het is Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Accountnet rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Accountnet gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s, merknamen, logos, systemen en andere geestesproducten.

13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen en annuleren enige eerdere overeenkomst tussen de Klant en Accountnet. Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en Accountnet, Deze voorwaarden vormen de gehele overeengekomen tussen beide partijen met betrekking tot de opdracht van professionele diensten en is normaal gesproken aangevuld met een of meer voorstellen die, onder andere extremen zullen ze de specifieke diensten omvatten te verstrekken, het team dat hiervoor verantwoordelijk is en de bijbehorende vergoedingen.

13.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke opdracht of bestelling die de Klant doet Accountnet Klant n en in de toekomst.

13.3 Accountnet is niet verplicht om de levering van de Diensten aan te vangen zolang Klant deze algemene voorwaarden niet heeft aanvaard en de betaling van de vergoedingen verbonden aan de aanvaarding van onze diensten in de daarin overeengekomen offerte bevestigd heeft. Door de betaling van onze factuur gaat Klant automatisch akkoord met deze Algemene voorwaarden.

13.4 In het geval dat een van deze bepalingen nietig blijkt te zijn of wordt verklaard door een rechter, heeft dat geen invloed op de rest van de algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

 

 

14. WIJZIGINGEN

Accountnet kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen, waarbij de wijzigingen van toepassing zijn zoals hieronder beschreven

1. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij terugkerende diensten zijn die welke op de website www.Accountnet.info staan ​​op het moment dat de diensten worden verleend.

2. In geval van eenmalige dienstverlening zijn de toepasselijke Algemene Voorwaarden die waarnaar in de Offerte wordt verwezen. Latere wijzigingen van dergelijke Algemene Voorwaarden kunnen echter van toepassing zijn op voorwaarde dat ze aan de Klant zijn meegedeeld en een termijn van 21 kalenderdagen is verstreken sinds ze aan de Klant zijn meegedeeld zonder dat de Klant binnen deze termijn schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Ter verduidelijking zal worden begrepen dat de Klant de wijzigingen aanvaardt indien hij gedurende deze periode geen schriftelijk bezwaar maakt.

15. TOEPASSELIJK RECHT JURISDICTIE

15.1 Op de relatie tussen Klant en Accountnet is uitdrukkelijk Spaans recht van toepassing.

15.2 Om kennis te nemen van eventuele discrepanties of claims die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van de rechtsverhouding tussen de Klant en Accountnet, beide, uitdrukkelijk afstand doend van enig ander rechtsgebied dat daarmee overeenstemt en onverminderd de dwingende regels inzake rechterlijke bevoegdheid, dient vrijwillig aan de hoven en rechtbanken van de stad waar het Accountnet kantoor waarmee de Diensten zijn gecontracteerd is gevestigd.

Oorspronkelijke versie: 1.0 dd 1 januari 2012
Vorige versie: 1.4 dd 1 december 2019

Deze laatste versie: 1.5 dd 1 oktober 2022

CONTACT

U kunt ons e-mailen, bellen of persoonlijk bezoeken.

Accountnet Gestor & Accountancy Services SL

Avda País Valenciá 12 Bajo , Aptdo. Correos 278

03570 Villajoyosa (Alicante)

Tel: 965-887-840

E-mail : info@accountnet.info

CIF: B53121919

*******************************************************************************************